Formy wsparcia dla osób bezrobotnych w Białymstoku

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku

Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, państwo ma za zadanie promować zatrudnienie, przeciwdziałać bezrobociu oraz prowadzić działania aktywizujące zawodowo. Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku poprzez różne formy wsparcia realizuje założenie ww. ustawy.

Osoby pozostające bez pracy mogą otrzymać wsparcie w zakresie: pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznych użytecznych, zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania, refundacji kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną, bonów zatrudnieniowych, bonów na zasiedlenie, wsparcia finansowego w zakresie podjęcia działalności gospodarczej, otrzymania pożyczki na uruchomienie własnej firmy.

Ponadto osoby bezrobotne mogą liczyć na wsparcie w zakresie działań podnoszących kwalifikacje zawodowe. PUP w Białymstoku oferuje wiele form pomocy w tym zakresie, m.in.: szkoleń, staży, trójstronnych umów szkoleniowych, wsparcia zawodowego dorosłych, wsparcia finansowego w zakresie studiów podyplomowych, pożyczek szkoleniowych.

Na szczególne wsparcie mogą liczyć również osoby niepełnosprawne, którym Urząd przypisuje jeden z trzech stopni niepełnosprawności. W zależności od posiadanego stopnia, osoby niepełnosprawne mogą liczyć na: pomoc w znalezieniu pracy, możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a także pomoc przy znalezieniu odpowiedniego miejsca pracy zgodnego z określonymi predyspozycjami.

Dodaj komentarz