O województwie podlaskim

 

praca w województwie podlaskimInformacje ogólne

Województwo podlaskie leży na północno-wschodnim krańcu Polski. Jego obszar wynosi 20 187 km², a liczba mieszkańców to 1 187 587. Stopa urbanizacji wynosi ok. 60%. Podlaskie od północy graniczy z Litwą, a od wschodu z Białorusią. Od strony północno-zachodnie jego sąsiadem jest woj. warmińsko-mazurskie, a po stronie południowo-zachodniej. – woj. mazowieckie. W niewielkim stopniu, od strony południowej, sąsiaduje również z woj. lubelskim. Przez środek woj. podlaskiego przepływa rzeka Narew. Siedzibą władz wojewódzkich oraz stolicą województwa jest Białystok. Z uwagi na położenie geograficzne woj. podlaskiego, można powiedzieć, że stanowi ono środek Europy – dokładny środkowy punkt znajduje się w Suchowoli leżącej w pobliżu Białegostoku. Występują tutaj trzy miasta na prawach powiatu: Białystok, Łomża i Suwałki. Występuje aż 14 powiatów: augustowski, białostocki, bielski, grajewski, hajnowski, kolneński, łomżyński, moniecki, sejneński, siemiatycki, sokólski, suwalski, wysokomazowiecki, zambrowski.

Gospodarka

Przemysł w województwie podlaskim stanowi ok. 3% zatrudnienia krajowego, generując przy tym ok. 1,7% ogółu produkcji sprzedanej przemysłu. Podlasie wytwarza ok. 2,2% PKB. Produkt krajowy brutto w przeliczeniu na jednego mieszkańca na Podlasiu wynosi ok. 72,8% średniej krajowej. Siła przemysłu podlaskiego leży głównie w branżach: maszynowej (maszyny rolnicze), tekstylnej, drzewnej, a także spożywczej. To tutaj produkuje się najwięcej mleka oraz przetworów mlecznych w przeliczeniu na 100 ha użytków rolnych. Mleko jest bowiem surowcem stosowanym do produkcji masła – które stanowi ok. 21% polskiej produkcji. Następne w kolejności są tytoń – z udziałem bliskim 13,5% produkcji krajowej. Na przestrzeni lat 2010-2015 sytuacja gospodarcza ulegała dynamicznym zmianom. W roku 2010 nastąpił wzrost produkcji sprzedanej przemysłu i budownictwa, a także sprzedaży detalicznej. Progres w tym zakresie nie pociągnął jednak za sobą spadku bezrobocia. Sytuacja finansowa wielu przedsiębiorstw również nie uległa poprawie. Pierwsze korzystne zmiany można było zaobserwować w latach 2011-2012. Nie były one związane jednak z poziomem bezrobocia czy też sytuacją finansową firm. Rok 2012 wiązał się z kiepską sytuacją w budownictwie. W 2013 roku odnotowano spadek zatrudnienia, spadła również sprzedaż detaliczna. Zauważyć można było natomiast polepszenie sytuacji finansowej przedsiębiorstw w skali rocznej. Nastąpiło również zwiększenie poziomu produkcji sprzedanej w przemyśle. Od 2014 roku sytuacja gospodarcza zaczęła się znacząco poprawiać – w przemyśle i budownictwie oraz w kwestii wzrostu nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach.

Rynek pracy

Rolniczy charakter województwa podlaskiego, sprawia że tutejsze uprawy to głównie zboże i ziemniaki. Praktycznie cała branża rolnicza, zdominowana została przez sektor prywatny. Regionalny biznes, związany głównie z rolnictwem i przetwórstwem spożywczym, skupia głównie polskich inwestorów. Inwestorów z zagranicy jest niewielu, a współpraca międzynarodowa odbywa się z sąsiadującymi Litwą i Białorusią, a także z oddalonymi Włochami, Francja, Szwecją, Niemcami oraz Finlandią. Branże, w których najłatwiej o pracę to przede wszystkim: sprzedaż, naprawa samochodów, budownictwo oraz przemysł. Na zatrudnienie można liczyć również w dziedzinach takich jak: administracja publiczna, obrona narodowa, edukacja czy pomoc społeczna – które dają miejsca pracy dla blisko 20% osób aktywnych zawodowo w regionie. Z danych z 2016 roku wynika, że osób zatrudnionych w województwie podlaskim było blisko 470 000, osób bezrobotnych – ok. 33 000, a osób niepracujących – ok. 405 000. Współczynnik aktywności zawodowej ukształtował się na poziomie bliskim 56%, natomiast wskaźnik zatrudnienia wynosił ok. 51%. Wskaźniki te wypadają poniżej średniej krajowej. Osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy na terenie woj. pomorskiego, było ok. 56 tys. Stopa bezrobocia sięgała 12% – dając wyższy poziom bezrobocia, niż występujący w kraju (ok. 8,5%). Największe bezrobocie odnotowano w powiecie grajewskim – ok. 18,3% oraz kolneńskim – ok. 17%. Najmniejsze bezrobocie zarejestrowano w powiecie suwalskim – 7,2% a także w powiecie wysokomazowieckim i bielskim – po niecałe 8%.