Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie

powiatowy urząd pracy

Zadaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie jest promowanie zatrudnienia, pomoc w znalezieniu pracy oraz przeciwdziałanie bezrobociu. PUP w Augustowie wspierając osoby pozostające bez pracy, proponuje szereg narzędzi i usług, dzięki którym niesie pomoc osobom jej potrzebującym.

Jednym z narzędzi aktywizacji zawodowej, które cieszy się bardzo dużym  zainteresowaniem są szkolenia. Ich uczestnicy podnoszą kwalifikacje zawodowe wymagane na danym stanowisku pracy a także lepiej radzą sobie na rynku pracy.

Szkolenia organizowane przez PUP dedykowane są m.in.: osobom zarejestrowanym jako bezrobotne, osobom które otrzymują rentę szkoleniową, żołnierzom rezerwy, osobom, które znajdują w okresie wypowiedzenia od pracodawcy i są zarejestrowane w PUP, osobom, które są zatrudnione u pracodawcy u którego została ogłoszona upadłość.

Szkolenia z założenia są bezpłatne – finansowane z Funduszy Pracy, jednak nie mogą przekroczyć 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Dodatkowe korzyści, z których mogą skorzystać uczestnicy to: całkowity lub częściowy zwrot kosztów przejazdów, zwrot kosztów wyżywienia i zakwaterowania, a także stypendium szkoleniowe.

Osoba bezrobotna w czasie uczestniczenia w szkoleniach ma prawo do: stypendium szkoleniowego, darmowego ubezpieczenia zdrowotnego, a także do przerwania szkolenia, w przypadku podjęcia pracy bądź nauki w trybie dziennym.

Dodaj komentarz