Rynek pracy w Bielsku Podlaskim

rynek pracy Bielsk Podlaski

Siła gospodarcza powiatu bielskiego wynika przede wszystkim z silnie rozwiniętych sektora prywatnego (ok. 65%) oraz z sektora publicznego (ok. 35%). Jeśli chodzi natomiast o zatrudnienie pod względem dziedzin przemysłu, kształtuje się następująco: najwięcej osób pracuje w branży przemysłowej i budowlanej – ok. 45%, następna w kolejności jest branża usług, która daje pracę prawie 32% mieszkańcom, później jest handel, w którym zatrudnienie znajduje blisko 18% osób, a następnie ze sporo mniejszą liczbą zatrudnionych – branża finansowa, ubezpieczeniowa a także obsługa rynku nieruchomości – ok. 3% oraz sektor rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa – dający pracę 2% ludności.

Jeśli chodzi o kwestię bezrobocia w Bielsku Podlaskim, największy procent stanowią osoby długotrwale bezrobotne – ok. 46%, osoby bezrobotne do 25. r.ż., a także osoby powyżej 50. r.ż., które stanowią 24% osób bezrobotnych. Analizując dane dotyczące bezrobotnych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, dowiadujemy się, że najliczniejszą grupę zasilają osoby nie posiadające wykształcenia średniego – 45%, osoby bez kwalifikacji zawodowych potrzebnych na rynku pracy – prawie 35%, bez doświadczenia zawodowego – 30%, natomiast niepełnosprawni stanowią ok. 8%.

Wszystkie osoby, zwłaszcza potrzebujące pomocy, mogą liczyć na wsparcie państwa, udzielane za pośrednictwem Powiatowych Urzędów Pracy oraz Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej. PUP dysponuje bardzo szerokim wachlarzem instrumentów, mających na celu aktywizację zawodową. Osoby bezrobotne, które zarejestrują się w Urzędzie, obejmowane są wsparciem doradcy klienta. Poza pomocą w znalezieniu zatrudnienia, mogą liczyć również na darmowe wsparcie doradcy zawodowego i psychologa.

Dodaj komentarz