Szczególna sytuacja poszczególnych grup osób pozostających bez pracy w Siemiatyczach

pracownicy na rynku pracy Siemiatycze

Stopa bezrobocia w powiecie siemiatyckim kształtuje się na poziomie ok. 10%. Analizując strukturę osób bezrobotnych, pod różnymi kategoriami, dowiadujemy się, że najliczniejszymi grupami są osoby mieszkające na terenach wiejskich, posiadające wykształcenie gimnazjalne, a także osoby, które pracowały przed nabyciem statusu bezrobotnego. W szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w Siemiatyczach są osoby: które nie ukończyły 30-go roku życia i nie były w stanie zdobyć odpowiedniego poziomu doświadczenia zawodowego, które pozostają bez pracy od długiego czasu, osoby powyżej 50-go roku życia, którym często wydaje się, że nie są w stanie wyszkolić się w danej dziedzinie, a także osoby niepełnosprawne.
Z uwagi na dużą skalę osób bezrobotnych, które mają szczególnie trudną sytuację na rynku pracy, władze postanowiły wprowadzić program wsparcia. W jego ramach bezrobotni mogą liczyć na: aktywną pomoc w znalezieniu dopasowanych do danej osoby ofert pracy, pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, organizowanie szkoleń. W każdym urzędzie pracy funkcjonuje stanowisko doradcy klienta, do którego zadań należy ponadto: określenie profilu pomocy oraz indywidualnego planu działania i nadzór nad jego realizacją. Doradca klienta współpracuje z pracodawcami, pozyskuje oferty pracy, ustala warunki pracy. Niezwykle istotne jest pozyskanie ofert pracy, które mogą dać zatrudnienie bezrobotnym będącym w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

Dodaj komentarz