Wsparcie z zakresu aktywizacji zawodowej

aktywizacja zawodowa

Mieszkańcy Wysokiego Mazowieckiego pozostający bez pracy, którzy zarejestrują się w PUP jako bezrobotni, mogą skorzystać z programu dedykowanego dla osób powyżej 30-go roku życia. Dla uczestników przygotowane zostało wsparcie w postaci m.in.: poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, warsztatów z aktywnego poszukiwania pracy, staży, szkolenia zawodowe w zakresie prawa jazdy kat. C, bądź kat. C+E z kwalifikacją wstępną przyspieszoną.

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem aktualnie proponuje następujące formy aktywizacji zawodowej:

  • szkolenia i bony szkoleniowe
  • dofinansowanie studiów podyplomowych
  • bony na zasiedlenie
  • refundacja kosztów wyposażenia bądź doposażenia stanowiska pracy
  • prace interwencyjne
  • refundacja części kosztów wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne, dedykowane dla bezrobotnych do 30 roku życia
  • dofinansowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej
  • staże i bony stażowe.

Pracodawcy, którzy zgłoszą deklarację, że są w stanie zatrudnić uczestników programu, po jego ukończeniu, na okres minimum 3 miesięcy, traktowani są z pierwszeństwem jeśli chodzi o podpisywanie umów w ramach tworzenia miejsc pracy.

Aktualnie promowaną formą aktywizacji zawodowej jest również możliwość dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników. Środki na realizację tej formy pomocy pochodzą z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Pracodawcy, którzy spełniają odpowiednie wytyczne Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a także Rady Rynku Pracy mogą skorzystać z ww. wsparcia finansowego.

Dodaj komentarz